Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Privacy Policy

Αn english translation follows

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ως μέρος της λειτουργίας τους, το The New Generation App για το iPhone και Android συλλέγουν τις παρακάτω πληροφορίες από τους χρήστες τους όπως προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών. Όλες οι μεταφορές των δεδομένων από τις συσκευές των χρηστών προς τους διακομιστές μας πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα κρυπτογράφησης (TLS). Ακολουθεί ένας κατάλογος των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη χρήση των εφαρμογών smartphones:

Αναγνωριστικός Κωδικός συσκευής: ο αριθμός αυτός προσδιορίζει μοναδικά τη συσκευή, χωρίς να αποκαλύπτει το σειριακό της αριθμό, το IMEI ή άλλα προσωπικά συσχετίσιμα στοιχεία και παρέχεται ως λειτουργία στους παρόχους εφαρμογών για την πλατφόρμα από τους κατασκευαστές της συσκευής.

Η IP διεύθυνση των χρηστών των εφαρμογών καταγράφεται στα logs του διακομιστή κατά την χρήση της εφαρμογής. Οι διευθύνσεις αυτές δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.

Δεδομένα Χρήσης των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της εκτέλεσης της εφαρμογής, των προβεβλημένων άρθρων, των αστοχιών και σφαλμάτων, της επίδοσης, διατηρούνται και αναλύονται.

Αλλαγές στην ΠΠΠΔ

Η παρούσα ΠΠΠΔ μπορεί να αλλάξει. Σε καμία περίπτωση δεν θα περισταλούν τα δικαιώματα του τελικού χρήστη υπό αυτή την άδεια, χωρίς την ελεύθερη, ρητή, και ειδική συγκατάθεσή του. Ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσης θα είναι μικρές.

Αν έχετε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την ΠΠΠΔ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας από αυτήν την ιστοσελίδα.

Privacy Policy

What we Collect from you

As part of their operation, The New Generation App for iOS and Android collect several pieces of data from its users as they use the provided services. Αll transfers take place using the latest international industry encryption standards (TLS). Here is a list of the information collected during the use of the mobile applications, the web services and web applications as well as the web site of AthensBook/ThessBook:

Device ID: a string that uniquely identifies a device, without disclosing its serial number, IMEI, or other personally identifiable hardware codes. The device identifiers used have been created by the platform manufacturers as a way for third party application developers to identify these devices.

The IP address of users is recorded on server logs during the use of the application. IP addresses are not processed in any other way.

Usage data of the applications, including program execution, failures, errors, performance, web sessions and their parameters is kept and analyzed.

Changes to the Privacy Policy

This Privacy Policy may change from time to time. Under no circumstances will such changes limit the rights of end users, absent their explicit consent. In most cases, changes to this Privacy Policy will be minor. The current version of the AthensBook/ThessBook Privacy Policy will be identified by the “last updated” date on the top of this page.

Should you have any questions, comments or complaints regarding this Privacy Policy, you are encouraged to get in touch using the contact form on this web site.